Corect / Incorect

Ce e nou în DOOM 3?

Diferențele față de DOOM² – care nu reprezintă o reformă ortografică – sunt de ordin atât calitativ, cât şi cantitativ. Principalele intervenții din Dicționar fie sunt normative, fie vizează conținutul şi redactarea articolelor. Câteva dintre cele mai importante modificări operate in DOOM” în raport cu DOOM sunt prezentate şi exemplificate în cele ce urmează.

1. Introducerea de articole

• În DOOM³ sunt peste 3.600 de articole noi, marcate prin semnul + înaintea intrării de dicționar².

• Dintre elementele nou-introduse, unele sunt:

– abrevieri devenite cuvinte: + ARN;

– locuțiuni – adjectivale: +ce fel de; adverbiale: +şleau (pe): conjunctionale: +astfel că; interjecționale: +ei bine: prepoziționale: +stânga (in/la-); pronominale: +cine ştie ce/cine; numeroasele locuțiuni substantivale şi mai ales verbale nu au putut fi consemnate în Dicționar decât cu titlu de exemple (majoritatea după GLRG) sau/şi în măsura în care pun unele probleme: +bătaie de cap loc. s., +bate joc (a-şi-) loc. vb.;

-membri ai unor (mini)serii (astronime, denumiri ale instrumentelor muzicale și ale instrumentiștilor respectivi din orchestră – în „jargonul” profesional al acestora – şi alți termeni muzicali, nume ale unor substanțe, ale zodiilor, ale zonelor geografice, termeni gramaticali ş.a.): +Rac (zodie), +Racul (constelație):

– nume proprii, în măsura în care au legătură cu substantive comune din DOOM³ şi se scriu, se pronunță sau/şi se comportă din punct de vedere gramatical diferit de acestea: coulomb (unitate de măsură) [ou pron. fr. u] (desp. cou-lomb) s. m., pl. coulombi; simb. C; +Coulomb (fizician francez) [pron. kulo] s. propriu:

– omografe ale unui cuvânt-titlu existent: +marker (genă) s. m. alături de marker¹ (creion) s. n.; +scăpăta¹ (a ~) (a apune), scăpăta² (a ~) (a sărăci): – paronime: +hiatus (discontinuitate), alături de hiat (lingv.);

– perechi de cuvinte scrise cu/fără cratimă ori/şi cu literă mare/mică la inițială: +domnia-voastră (dumneavoastră) pr., alături de Domnia Voastră (înv.) loc. pr.

– substantive feminine (în special nume de ocupații) atestate, dar încă rar folosite: +dramaturgă, alături de dramaturg;

– verbe cu valoare reflexivă sau/şi impersonală, care implică și diferenţiere semantică: +înnopta² (a se~) ,,a se face noapte”, +revărsa² (a se ~ ) ,,a se răspândi”, alături de înnopta’ (a~) ,,a petrece noaptea”, revărsa¹ (a) (pop.) ,,a împrăștia”.

• Cuvintele aflate în uzul actual, oral şi scris, incluse în DOOM³ în plus față de DOOM sunt în majoritate neologisme, inclusiv elemente din anumite terminologii (informatică, medicală etc.), care au dobândit în ultima vreme o circulaţie tot mai largă, chiar de ultimă oră, precum: +abord, +comorbiditate, +digitaliza (a), +informatiza (a ). DOOM nu poate însă, evident, ilustra toată bogăția extraordinară a vocabularului limbii române de azi, care sporeşte continuu, astfel încât dicționarele nu pot ține pasul cu această dezvoltare.

• Nu s-au introdus toate cuvintele rezultate automat din alte clase lexico gramaticale (precum adverbe provenite din adjective sau participii, substantive din verbe la ,,infinitivul lung” și invers) sau prin derivare cu mijloace productive, ele putând fi oricând recreate.

• În ceea ce privește cuvintele străine de diverse origini folosite actualmente in enunțuri românești, s-au adăugat mai ales elemente din engleză, care sunt utilizate tot mai frecvent, inclusiv în vorbirea curentă, chiar dacă unele au corespondente în limba română: +fake news, +take away. Dincolo de modă şi de imitația facilă, multe dintre acestea denumesc realități noi, îmbogățesc limba cu sinonime şi au adesea și avantajul conciziei şi al univocității; pe de altă parte, ele prezintă anumite probleme de grafie, de pronunțare sau/şi de comportament gramatical. Pentru a contracara excesul de anglicisme ar trebui să se elaboreze liste de termeni românești recomandaţi în locul acestor împrumuturi întreprindere care nu se află însă printre menirile prezentului tip de dicționar. DOOM³ nefiind un dicționar explicativ, ele nu au putut fi însoțite de indicarea sensurilor, care trebuie căutate in alte surse.

• S-au adăugat în DOOM³ şi unele elemente depăşind sfera limbii standard actuale, care sunt mai mult sau mai puțin frecvente sau cu privire la care s-au primit întrebări din public: +făloşenie (pop.). +găta (a ~) (reg.). Printre acestea se numără și o serie de cuvinte și expresii frecvente în vorbirea familiară, tot mai des întâlnite în spațiul public, ca +dus şi întors (cu), +habarnist.

Includerea în DOOM a unor asemenea cuvinte și expresii nu echivalează cu recomandarea folosirii lor. Ea reflectă numai posibilitatea utilizării acestora în anumite contexte şi are scopul de a consemna, pentru asemenea situații, scrierea. pronuntarea sau/şi comportamentul lor gramatical considerate corecte, care interesează pe mulți vorbitori şi față de care se fac adesea greşeli.

Pe de altă parte, unele cuvinte sau forme care nu se regăsesc în DOOM³ nu sunt neapărat greşite şi se pot totuși întâlni/folosi în anumite tipuri de texte/situații.

2. Modificări normative

• Normele ortografice, ortoepice şi morfologice de bază nu au fost modificate în DOOM³: s-au făcut însă, punctual, unele recomandări normative noi. Cele peste 3.000 de intervenții care privesc într-un fel sau altul normarea cuvântului-titlu sau a unor forme din interiorul articolelor, dar şi descrierea/interpretarea lor gramaticală (inclusiv adăugarea sau eliminarea formelor articulate, a unor forme flexionare sau a unor variante, modificarea reprezentării accentului la compuse ş.a.) sunt marcate (ca şi în DOOM³) prin semnul! înaintea intrării de dicționar¹.

2.1. Tratamentul variantelor

• Problemele cele mai complexe le-a pus tratamentul variantelor unor cuvinte-titlu şi ale unor forme flexionare.

2.1.1. Reducerea variantelor

• Cele mai ample modificări cu efect normativ efectuate în DOOM³ constau în eliminarea, la multe cuvinte sau forme, a unor variante, a căror prezenţă în număr mare era resimțită ca un neajuns de către utilizatori (lingvişti şi mai ales ne lingvisti, inclusiv profesionişti din edituri, învățământ, mass-media etc.). Toţi utilizatorii sunt interesați să se indice precis, ca în dicționarele limbilor normate, cum trebuie să se scrie, să se spună şi să se folosească din punct de vedere gramatical fiecare cuvânt sau formă.

• Selecția variantelor s-a realizat după diverse criterii, enumerate aici în ordine alfabetică: concordanţa cu anumite forme şi reguli, etimologia, frecvența (criteriul cel mai important, dar neaplicat mecanic). tradiția. S-a apelat și la consultarea unor vorbitori – lingvişti şi nelingviști, inclusiv editori, elevi, profesori, redactori, specialişti din diverse domenii.

Prin reducerea semnificativă a numărului variantelor se corectează și imaginea asupra românei ca limbă insuficient normată, cele eliminate neîncadrându-se printre recomandările academice.

Aceasta nu înseamnă însă că folosirea variantelor care nu se regăsesc în DOOM³ ar fi total inacceptabilă: unele pot fi utilizate în anumite contexte și în diverse scopuri.

• În DOOM³ se recomandă câte una singură dintre mai multe variante: i. accentuale, ca: ! acatist, !anost, !axilă, !colaps, !dihor, intim, !mijloc¹2, !penurie, !vector:

ii. de formă, ca: !apocalipsă (,,sfârșitul lumii”), !ghimbir, !mănăstire, !percheziție, !sarsana, !tăieței;

iii. flexionare, precum, la adjectivele ca lanalog¹, numai formele cu alternanță, de tipul analoagă; la unele substantive feminine, câte o singură formă de GD sg. art. şi de pl.: !îmbrăcăminte, g.-d. art. îmbrăcăminții; pl. îmbrăcăminți;

iv. grafice: scrierea abrevierilor formate din litere mari numai fără puncte despărțitoare: !NATO, !ORL (dar, prin tradiție, cu puncte, a abrevierilor din latină P.S., P.P.S.):

v. lexico-gramaticale:

2.2.1. generalizarea ataşării fără cratimă a articolului -(u)1 și a desinenței de plural -uri şi la împrumuturile terminate în -y pronunțat ca un i (deoarece y este recunoscut ca literă a alfabetului limbii române): art. bodyul: pl. bodyuri; de altfel deja DOOM’ recomandase scrierea pl. hobbyuri, sprayuri, whiskyuri;

2.2.2. grafii: !carismă:

2.2.3. pronunțarea cu diftong și despărțirea corespunzătoare a adjectivelor ne ologice terminate în -uu de tipul !ambiguu [guu pron. gun] (desp. guu), a adv. lin continuu și a s. Ireziduu (alături de care se păstrează, pe locul al doilea în ordinea preferințelor, variantele cu hiat):

2.2.4. scrierea cu literă mică a noilor pronume de politețe din seria +domnia-sa, în contrast cu locuțiunile pronominale din seria !Domnia Sa; 2.2.5. scrierea cu literă mare la toate componentele unor substantive proprii

compuse: !Război Mondial (Primul/Al Doilea ~); 2.2.6. scrierea legată a unor compuse considerate sudate: !binevenit (oportun: agreat), !întrucâtva adv.

2.3. unor paradigme

• La anumite cuvinte s-au adăugat forme flexionare, în măsura în care sunt justificate de sens şi atestate în dicționare, pe internet sau în uz: – forme de gen sau/şi număr la adjective care erau considerate defective, exemplificându-le prin substantive pe care le pot determina: lalcalino-pământos adj. m. (piroxen), pl. alcalino-pământoşi; f. alcalino-pământoasă (sticlă ~), pl.

!retrovers adj. m. (+ s. n.: uter): f. retroversă (poziție). pl.

retroverse; !viran adj. m. (+ s. n.: teren -); f. virană (zonă ~), pl. virane;

– (cel mai frecvent) forme de plural la substantive compatibile cu ideea de pluralitate, uneori cu precizarea sensurilor la care apar, acordându-se atenție mai ales unificării, pe cât posibil, a unor (mini)serii care denumesc: – animale, plante: pl. lupii-bălții;

– boli: (cazuri: forme) pl. angiocolite;

– nuanțe de culori: pl. bejuri;

– proceduri medicale: pl. rahianestezii, termoterapii;

– produse variate şi/sau porționabile: (porții: sorturi) pl. ginuri

– nativi dintr-o anumită zodie: pl. Săgetători:

– altele: pl. jacuzziuri.

• Nu s-au înregistrat toate pluralele posibile, chiar dacă se pot întâlni/folosi în anumite contexte/situații.

2.4. modificări

• Alte intervenții asupra unor norme privesc:

– descrierea explicită ca (formal) articulate a unor substantive proprii, cu adăugarea, eventual, a formei nearticulate: !Anul Nou s. propriu m. art., neart. An Nou (~fericit!): !Dobrogea s. propriu f. art., neart. Dobroge (întreaga~); !Evul Mediu s. propriu n. art., neart. Ev Mediu (intunecatul). Cu observația că numele proprii (multe împrumutate) feminine, ca şi cele comune, terminate la NA sg. in -a, care dau impresia că sunt articulate, admit, ocazional, forme nearticulate: România: Pentru noi e o singură Românie. Absența, respectiv prezența articolului la forma-tip distinge, printre altele, numele zodiilor de cele ale corpurilor cerești provenite de la același substantiv comun: +Arcaş (zodie) s. propriu m., !Arcaşul (constelație) s. propriu m. art.:

– încadrarea lexico-gramaticală, şi anume:

– considerarea ca reflexive inerente a unor verbe care în DOOM² apăreau numai implicit ca active: lîmpletici (a se ~), !lăcomi (a se sim) !resemna ( a se sim) -interpretarea drept cuvinte compuse și scrierea cu cratimă: !două-puncte, !punct-şi-virgulă (semne de punctuație):

– schimbarea calificării din numerale colective în pronume/adjective pronominale: !amândoi, !tustrei (descrierea lor morfologică fiind pusă în DOOM³ în concordanță cu GLRG):

– pronunțări modificate în serii: ! bestseller (engl.) [er pron. ăr], !pulover [er pron. ăr]

– renunţarea la menționarea formei de plural articulat în-(le)le la substantivele feminine terminate la singular în -a, -ea şi la plural în -le, de tipul cafelele, sofalele.

3. Intervenții care nu afectează norma

• Modificările care nu privesc norma nu sunt marcate în Dicționar, fiind identificabile de cei interesați prin compararea cu DOOM². . Cele mai multe astfel de intervenții reprezintă adaosuri de informații la cele peste 6.500 de verbe (deoarece flexiunea verbală fusese prezentată în DOOM², ca şi în DOOM¹, mai succint decât cea nominală), prin:

– adăugarea persoanei I la verbele personale (ca în majoritatea dicționare lor), deoarece, din indicarea numai a persoanei a III-a la verbe în DOOM¹, conser vată în DOOM², nu reieşea dacă verbul este personal sau impersonal: abandona (a ~)vb., ind., conj. prez. 1 sg. (să) abandonez;

– adăugarea, alături de sincretismele caracteristice, a unor forme care pun diverse alte probleme (privind alternanțe fonetice, despărțirea la capăt de rând, mobilitatea accentului, scrierea cu cratimă): abrevia (a sim) (desp. a-bre-vi-a), ind. prez. 1 sg. abreviez (desp. -vi-ez), 3 abreviază, 1 pl. abreviem; conj. prez. 1 sg. să abreviez, 3 să abrevieze: ger, abreviind (desp. -vi-ind); abstrage (a sim), ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. abstrag, 3 sg. abstrage, imperf. 1 abstrăgeam: conj. prez. 1 sg. să abstrag, 3 să abstragă; ger. abstrăgând: part. abstras; apăsa (a^ sim ), ind. prez. 1 sg. apăs, 2 sg. apeşi, conj. prez. 1 sg. să apăs, 3 să apese; imper. 2 sg. afirm. apasă: resemna (a se ~), ind. prez. 1 sg. mă resemnez, 3 se resemnează; conj. prez. 1 sg. să mă resemnez, 3 să se resemneze; imper. 2 sg. afirm. resemnează-te: ger. resemnându-mă;

Alte intervenții:

-adăugarea unor abrevieri/coduri de monede/simboluri la sfârşitul unor articole: informatică abr. (fam.) info: balboa (moneda panameză) simb. B. B: leu (leu românesc [nou]) L (cod RON);

-adăugarea unor contexte pentru adjectivele invariabile/locuțiunile adjectivale și pentru cele care sunt şi adverbe/locuțiuni adverbiale (şi care, pentru economie, nu formează intrări separate, neavând forme flexionare distincte): mono adj. invar. adv. (discuri – a înregistra -); pas (la -) loc. adj., loc. adv. (mers ~, a merge -);

– adăugarea unor exemple de expresii (dacă numărul celor în care intră cuvântul-titlu nu este prea mare); morțiu (in: a urla a-/a fluiera a ~);

– adăugarea unor glosări, mai ales pentru justificarea semantică a pluralului: scorbut, (cazuri) pl. scorbuturi:

– adăugarea unor indicații de registru: abraș (reg.), sagace (livr.): pe baza volumelor DELR şi DLR apărute după 2005, care aduc mai multe precizări, în DOOM³ s-a înlocuit la unele cuvinte mențiunea (pop.) cu aceea, mai exactă (reg.): căiţă (reg.):

– aplicarea, convențională (cu excepţia cazurilor în care a trebuit marcat accentul secundar), a principiului un cuvânt – un accent la cuvintele compuse (indiferent cum se scriu), inclusiv la nume proprii, notându-se numai accentul compusului (chiar când cade pe un component monosilabic), nu al fiecărui component: Alba Iulia, dacoromân, două-puncte, argint-viu, două sute;

• Dar în locuțiuni și în grupuri de cuvinte, accentul este marcat la fiecare component plurisilabic: două puncte num. + s. n. pl.

– adăugarea pronunțării la pluralul cuvintelor la care nu este marcat accentul la cuvântul-titlu: PIB, pl. PIB-uri [pron.pibur]: T-shirt, pl. T-shirturi [pron. tişărtur]; – introducerea unor indicații de frecvență la forme flexionare: ravagiu s. n.. (mai frecv.) pl. ravagii:

– semnalarea în Dicționar, potrivit cerințelor legale, a cuvintelor identificate ca mărci înregistrate: adidas® (Încălțăminte);

– renunţarea la distincțiile de tipul anglicism – cuvânt englez: aftershave (engl.) [pron. aftărşeiv], all right’ (engl.) [pron. olrait].

4. Îmbunătăţirea organizării informației

• Pentru uniformizarea, pe cât posibil, a tratării locuțiunilor adjectivale și adverbiale s-a optat, convențional, pentru plasarea celor în care cuvinte semantic pline sunt precedate de prepoziții la locul alfabetic al întâiului cuvânt semantic plin care urmează după prepoziție: prim (de ~ ordin/rang) (chiar dacă și această soluție este discutabilă²); rezultă astfel, de cele mai multe ori, o prezentare con trastivă, prin raportare la cuvinte înrudite.

Prin excepție, locuțiunile, foarte numeroase, care incep cu de-a (dintre care multe cuprind cuvinte/forme inexistente şi independent: de-a-n boulea) au fost plasate toate la D.

• S-a extins prezentarea contrastivă a unor reguli, precum scrierea cu literă mare la inițială a cuvintelor din componența unor denumiri cu statut de nume proprii, neintroduse ca intrări separate, ci incluse în paranteză la sfârşitul artico lelor privitoare la numele comun corespunzător: luteran (dar: Biserica Luterană s. propriu f.).

•S-a introdus termenul (desp….) înaintea recomandărilor privind despărţirea la capăt de rând: efectua (a) (desp. -tu-a).

. Când la un cuvânt se indică mai multe sensuri sau domenii, ele se despart prin virgulă sau punct-şi-virgulă: !ablație (astr.: med.): aer (amestec de gaze: aspect: atitudine: obiect de cult), ajutaj (tub, duză).

5. Îmbunătățirea corelațiilor

• În Dicționar s-a îmbunătățit și unificat transcrierea fonologică, prin folosirea consecventă a unor semne precum č, ğ, k, k’ și prin marcarea devocalizării lui (pseudo) -i final: backgrounduri [pron. bekgraundur], campinguri [pron. kempingur], digesturi [pron. daigestur], EEG-uri [cit. eeg’eur].

• S-au eliminat câteva cuvinte-titlu a căror includere în DOOM² era insuficient justificată: nume proprii cărora nu le corespunde un nume comun în Dicţionar sau care nu pun probleme proprii de scriere ori de pronunțare: Appassionata, Asterix, Buftea.

•S-au corectat greşeli de bătaie¹, omisiuni sau scăpări privitoare la cuvântul-titlu sau la forme flexionare (!nonstop, !roșiatic, Isimediană) ori la despărțirea la capăt de rând; astfel, s-a păstrat numai despărțirea după pronunțare și s-a eliminat cea după structură la cuvintele din seria !decastil (templu cu zece coloane) sau din familia lui !folclor (întrucât elementele -stil ,,coloană” şi folc- nu au existență în limba română).

•S-au revăzut integral, s-au adăugit considerabil şi s-au reorganizat în parte introductive şi finale ale lucrării şi s-a adus la zi bibliografia. S-a reelaborat capitolul despre despărțirea la capăt de rând și s-au tratat mai pe larg ori separat secțiunile privind conversia unor sisteme de scriere, literele şi semnele diacritice, folosirea cu rol ortografic a unor semne de punctuație etc.

• Nu s-a preluat secțiunea 6. Câteva norme morfologice din DOOM² (p. LXXXIX XCVI), care a fost înlocuită cu 6. Câteva observații și recomandări. .S-au adăugat şi ANEXE reunind câteva texte oficiale de referință.

Sursa: DICȚIONARUL ORTOGRAFIC, ORTOEPIC ȘI MORFOLOGIC AL LIMBII ROMÂNE, EDIȚIA a III-a; Editura Univers Enciclopedic Gold, 2031

 

Cosmin Șontică

Spune-mi despre ce crezi că ar mai trebui să scriu aici! 0725.225.335 | [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *